• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

Glim Services BVBA

Dennenbostraat 13, 3690 Zutendaal

Vraag Offerte aan

Bent u op zoek naar een kwalitatieve partner voor uw volgende project?

* Please Fill Required Fields *
img

Telefoonnummer

+32 (0)477 678 123

Openingsuren

We zijn blij om je te ontmoeten tijdens onze werkuren. Maak gerust een afspraak.

 • Maandag - vrijdag09:00 - 18:00
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

Glim Services BVBA

Dennenbostraat 13, 3690 Zutendaal

Vraag Offerte aan

Bent u op zoek naar een kwalitatieve partner voor uw volgende project?

* Please Fill Required Fields *
img

Telefoonnummer

+32 (0)477 678 123

Openingsuren

We zijn blij om je te ontmoeten tijdens onze werkuren. Maak gerust een afspraak.

 • Maandag - vrijdag09:00 - 18:00

DATA PROTECTION NOTICE Glim Service Bvba

1. INLEIDING
Glim Service Bvba met maatschappelijke zetel te Zutendaal en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0825.526.913 hecht veel belang
aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw
persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten,
onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten,
onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.
Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en
verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële
informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben
genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord,
alsook met de verwerking zelf.
2. TOEPASSINGSGEBIED
Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en
in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.
3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN
Glim Service Bvba met maatschappelijke zetel te Zutendaal en met ondernemingsnummer
0825.526.913 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische
regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.
4. PERSOONSGEGEVENS
Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende
persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-
mail-adres, telefoon-en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen

2
(elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons
bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens,
Limosanummer).
Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons
verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date
zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen
van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de
verzameling en verwerking eraan.
5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND
5.1 Klantgegevens
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de
identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel,
medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze
verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de
boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële
informatie . De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van
wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken)
en/of ons gerechtvaardigd belang.
5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en
onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers,
aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de
uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de
boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële
informatie . De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van
wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische
aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere
verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct
marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens
de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail
(zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd
en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.
5.3 Gegevens van personeel
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons
personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze
verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

3

5.4 Andere gegevens
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook
persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten
binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van
deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations.
De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een
overeenkomst.
6. DUUR VAN DE VERWERKING
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk
is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele)
relatie die wij met u hebben.
Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een
termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen
worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van
specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de
persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.
7. RECHTEN
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de
volgende rechten beschikt:
– Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de
gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
– Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste
persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te
vervolledigen.
– Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw
persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden
en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van
enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een
wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd
belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij
zijn verzameld.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u
ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te
verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere
verantwoordelijke voor de verwerking.

4
– Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening
mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens
die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de
uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze
gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
– Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de
persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het
recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog
verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
– Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de
persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde
beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden . De contactpersoon hiervoor is: Mevrouw
Christel Fransen met contactgegevens: 0478/260337
Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw
persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u
desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze
onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te
dienen bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als
gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.
8. DOORGIFTE AAN DERDEN
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan
en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder,
revisor , evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de
elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).
Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de
Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden
doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

5
De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners
of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de
vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel
gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.
Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden
worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden
worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een
gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat
geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan
andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden
niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van
toepassing kunnen zijn.
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen
aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande
toestemming.
9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens
volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging,
verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden,
evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Glim Service BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of
indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de
persoonsgegevens.
10. TOEGANG DOOR DERDEN
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw
persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een
gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken
aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data
Protection Notice.
11. NOG VRAGEN?
Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met
betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen
met Glim Service BVBA op, hetzij per post naar Dennenbosstraat 13 3690 Zutendaal of per e-
mail aan info@glimservice.be.